InformasjonBegrepet tjenestestøtte henviser til at programmet skal støtte tjenestene i eget utviklingsarbeid. Fokus i programmet vil derfor være barneverntjenestens eget arbeid med undersøkelse og hjelpetiltak. Traumeperspektivet og brukermedvirkning vil være gjennomgående tema i hele programmet.


Illustrasjon: Programoversikt

Programmet er modulbasert med 3 ledersamlinger og 3 fellessamlinger. Til hver samling er det forventet at man gjennomfører noe forarbeid. 
 

Hvem er Tjenestestøtteprogrammet for

Tjenestestøtteprogrammet er en viktig del av Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratets arbeid med kvalitets- og strukturreformen i kommunalt barnevern.
 

Hva er Tjenestestøtteprogrammet

Tjenestestøtteprogrammet er et kunnskapsbasert praksisrelevant tilbud som støtter hele tjenester i kommunalt barnevern gjennom å videreutvikle og systematisere kunnskapen og erfaringen barneverntjenesten allerede har, med basis i oppdatert faglig kunnskap.
 

Målsetting med Tjenestestøtteprogrammet

«Målsettingen er at tjenestene som deltar på programmet skal oppnå en forbedret og systematisert praksis som fører til bedre kvalitet i barnevernsarbeidet og bedre tjenester til barna og familiene.»

Lederprogrammet er utviklet for å støtte lederne i sitt lokale utviklingsarbeid.
 

Hva skal utvikles i Tjenestestøtteprogrammet

- Kunnskap i barnevernet

Som ansatte i barneverntjenesten har dere alle en grunnleggende fellesverdi: et engasjement for å jobbe for utsatte barn og unge. Men hvilke beslutninger dere tar, hva slags tiltak dere velger og hvordan dere utfører arbeidet vil være forskjellig. Barnevern er et komplekst fagområde. Vi vil nå se litt nærmere på hva som menes med kunnskap i barnevernet. I følge Bufdir.no «Veileder i akuttarbeid» menes det med kunnskapsbasert barnevern:

«….. at barnevernet skal basere fagutøvelsen på best mulig tilgjengelig vitenskapelig kunnskap sammen med utøverens erfaringer, kritiske og etiske vurderinger, brukerens preferanser og med kontekstuelle hensyn»
 

Kompetanseområder

I tjenestestøtteprogrammet er det 4 kompetanseområder barnevernsarbeidere kan ses innenfor og som vil komme til syne i praksis både i de enkelte menneskemøtene men også som helhet i tjenesten:

  1. Fagkunnskap («knowing that») som vi tilegner oss fra forskning, litteratur og studier. Det innebærer bla. å kjenne til og forstå fakta, lovverk, begreper, teorier og sammenhenger (eksempel makt- og traumeteori, utviklingsteori, familieteori, statistikk).
     
  2. Brukerkunnskap («knowing that») som vi tilegner oss fra barn, unge og familier. Det innebærer for det første at vi utforsker hvordan familiene vi møter erfarer sin hverdag og kontakten med barnevernet – at vi tar deres perspektiver på alvor (tanker, følelser og meninger). For det andre innebærer det å vektlegge råd fra brukergrupper, som for eksempel Forandringsfabrikken eller brukerundersøkelser i utformingen av tjenestene.
     
  3. Ferdigheter («knowing how») betegner den kompetansen som vi tilegner oss gjennom erfaring og øving, men også den tause menneskekunnskapen. Ferdigheter handler således om handlingene våre, hvordan oppgaver løses og således hvordan vi omsetter teori til praksis. 
     
  4. Verdier og holdninger («knowing what ought to be») er referanserammene våre og således kompetase vi tilegner oss gjennom erfaring, refleksjoner, kritisk tenkning, etiske vurderinger mm. Det inkluderer også vårt grunnleggende barne- og menneskesyn.Kompetanse kan imidlertid ikke løsrives fra den videre konteksten og organisasjonen
 som vi utfører arbeidet innenfor. Personal, økonomi, organisasjonsstruktur, fysiske omgivelser, kontormiljø, politikk, media, samarbeidspartnere som skole/Bup/barnehager har betydning for hvordan vi kan løse oppgaver i hverdagen. Ofte kan det også være konflikt mellom det vi oppfatter som «det ideelle» (kunnskap og verdier) og det reelle (tilgjengelige ressurser osv).