InformasjonKompetansesatsing kommunalt barnevern - tjenestestøtte skal med utgangspunkt i praksiserfaring, brukerperspektiv, forskning og lokal fagutvikling bistå barneverntjenestene i Norge med kvalitet og kompetanseutvikling som fører til endring i arbeidet med undersøkelse og hjelpetiltak.

Illustrasjon: Programoversikt

Undersøkelse

Programmet legger til rette for økt kunnskap og bedre forutsetninger i barneverntjenestens arbeid med undersøkelser og beslutninger. Vi tar utgangspunkt i de ansattes erfaringer og kompetanse, og involvering av barn og foreldre. Samlingene vil veksle mellom teoretiske innspill og brukererfaring, refleksjon og praktisk anvendelse. Viktige tema er systematisk informasjonsinnhenting og bearbeiding, med vektlegging av analyse, vurdering og beslutningstaking. 
 

Oppfølging av hjelpetiltak

Gjennom kunnskapsformidling, analyse av egen praksis og øvelser skal programmet styrke kvaliteten på samarbeid med familien om endringer gjennom hjelpetiltak. Hva ligger bak ambivalensen til barn og foreldre og hvordan møte denne? Hva styrer valg av tiltak? Hvordan kan arbeid med tiltaksplanen bidra både til fag og samarbeid? Hvordan kan systematisk evaluering av tiltakene gjøres sammen med de innvolverte?
 

Traumebevisst barnevern

Programmet skal sikre at deltakerne har tilegnet seg en grunnleggende traumeforståelse, og har innsikt i barn og unges ulike utrykk og behov. Ved å fremheve traumeperspektivet ønsker vi å sikre at traumatiserte barn fanges opp tidlig og får hjelpetiltak som er tilpasset deres behov. 
 

Nettverksmobilisering og familieråd

Hvordan kan vi styrke brukermedvirkning og finne bedre løsninger sammen med barn og familier? Programmet skal sikre grunnleggende kjennskap til det teoretiske rammeverket for nettverksmobilisering og familieråd. Deltakerne skal drøfte muligheter og begrensninger i bruk av nettverksmobilisering og familieråd i konkrete barnevernssaker.
 

Lederstøtte

Barneverntjenesten får gjennom programmet mulighet til ett kvalitetsløft. Leder får støtte til å planlegge og gjennomføre ønsket endring i egen tjeneste.